Contact

Vietnam Offices
Sarens Vietnam Co., Ltd
6th Floor, Miss Ao Dai Building,
21 Nguyen Trung Ngan, District 1,
Ho Chi Minh City
Phone: + 84 28 3910 2875
Handphone: + 84 905 289 942
Ông. Trương Nguyễn Hoàng Tiên
Giám đốc
Di động: +84 905 289 942
Điện thoại: + 84 28 3910 2875
Ông. Võ Duy Vinh
Trưởng phòng Phát triển Kinh Doanh
Di động: +84 982 170 678
Điện thoại: + 84 28 3910 2875

Get in touch

Send Message